ZGODOVINA

ISCOMET - Inštitut za etnične in regionalne študije  je bil ustanovljen z Aktom o ustanovitvi 7. februarja 1997, 5. marca 1997 je bil vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru kot zavod.

Kot posebna organizacijska enota v okviru ISCOMET deluje mednarodna nevladna organizacija z imenom: Mednarodna znanstvena konference manjšine za jutrišnjo Evropo (skrajšan naziv: ISCOMET NVO). Ustanovljena je bila 9. junija 1989, 14. maja 1992 pa je pridobila posvetovalni status pri Svetu Evrope.

ISCOMET NVO posluje na podlagi svojega statuta, njeno povezovanje z Inštitutom pa je urejeno z ustreznimi določbami tega statuta in s posebno pogodbo o sodelovanju, sklenjeno med Inštitutom in ISCOMET NVO.

V ISCOMET mrežo je povezanih več kot 300 posameznikov in skupin iz skoraj vseh evropskih držav ter iz ZDA in Izraela. Izvajajo različne aktivnosti na področjih: mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, problemov regionalizma in enakomernega regionalnega razvoja, položaja manjšin, etničnih in nacionalnih enakosti, ohranjanje kulturne dediščine evropskih regij in etničnih skupnosti. Združuje jih predanost aktivnostim, ki pospešujejo lokalni razvoj, ohranjanje miru, človeško dostojanstvo, prijateljsko sodelovanje med ljudmi, državami in evropskimi regijami in med drugim krepitev medsebojnega sodelovanja z izmenjavo različnih stališč in informacij.

Statut Mednarodne znanstvene konference manjšine za jutrišnjo Evropo (The International Scientific Conference Minorities for Europe of Tomorrow) – ISCOMET  (Dokument, Svet Evrope, Strasbourg, June 27, 1989, OPL/BUR (24) 8) je bil sprejet na ustanovitveni konferenci 8. in 9. junija v Ljubljani.  Konferenca je bila sklicana kot privatna pobuda strokovnjakov z neformalno podporo Sveta Evrope. Zaključno deklaracijo konference je razširil Svet Evrope (Svet Evrope, CLRAE, CPL / BUR / 24 / 8, Strasbourg, 27. junij 1989). Deklaracija je med drugimi vsebovala naslednja dva predloga:
- naj srečanje v Ljubljani postane  tradicionalno znanstveno srečanje  »Mednarodna znanstvena konferenca manjšine za jutrišnjo Evropo – ISCOMET«,
- naj se ustanovi raziskovalni center, ki bi se ukvarjal s problemi etničnih manjšin in regionalizmom v nastajajočih evropskih okoliščinah (kasneje je bil na Univerzi v Mariboru ustanovljen ECERS - Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije). Poudariti je potrebno, da je bila konferenca sklicana osem mesecev pred padcem berlinskega zidu, ki je simboliziral začetek novega zgodovinskega obdobja Evrope.

Od 14. maja 1992 je ISCOMET NVO vpisana na seznam mednarodnih nevladnih organizacij, ki imajo posvetovalni status pri Svetu Evrope. Na 38. kongresu  FUEN - Federal Union of European Nationalities (Federalna zveza evropskih narodov) 28. maja 1992 v Branitzu, Cottbus je bil ISCOMET sprejet kot dopisni član FUEN.

Vladni odbor Evropske socialne listine Sveta Evrope je 1. julija 1998 vpisal ISCOMET seznam mednarodnih nevladnih organizacij (vseh je 38), ki imajo pravico vlagati pritožbe na odbor neodvisnih strokovnjakov odgovornih za nadzor nad izvajanjem socialne listine v državah, ki so ta dokument ratificirale.